Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

Πρωτοχρονιά στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών


Τὸ πρωὶ τῆς Πρωτοχρονιᾶς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο ἀναφερθείς στὴν ἀξία τοῦ χρόνου καὶ στὴν δωρεὰ τοῦ Θεοῦ νὰ ζοῦμε ἐπὶ τῆς γῆς ὥστε ἀξιοποιώντας τὸν χρόνο τῆς ζωῆς μας μὲ σύνεση, περισυλλογή, μετάνοια καὶ σχέση ἀγαπητικὴ –δηλαδὴ σχέση οὐσιαστικῆς κοινωνίας μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο - νὰ φθάσωμε «εἰς ἄνδρα τέλειον καὶ εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ», δηλαδὴ στὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴ σωτηρία.

Γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ ὁ χρόνος τῆς ἐπὶ γῆς παροικίας τους δὲν μετρᾶται μὲ τὰ πολλὰ ἢ λίγα ἔτη, μὲ τὸ πόσο δηλαδή, ἀλλὰ μὲ τὸ πῶς, ἀφοῦ αὐτὸ ἔχει σημασία γιὰ τὴν πορεία μας γιά τὴν κατὰ Χριστὸν τελείωση.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε λόγο γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἁγία βιωτὴ καὶ πολιτεία τοῦ Οὐρανοφάντορος Ἁγίου Βασιλείου ὁ ὁποῖος μᾶς ὁδηγεῖ μὲ ἀσφάλεια, ἐφ΄ ὅσον μιμούμεθα τὶς ἀρετές του, τὸ πρᾶον δηλ., τὸ ἀσκητικόν, τὸ ἀγωνιστικόν, τὸ φιλόθεον καὶ τὸ φιλάνθρωπον φρόνημά του, στὴν κοινωνία μας μὲ τὸν Θεό.

Τέλος εὐχήθηκε σὲ ὅλους καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τήν Βασιλόπιτα τῆς ἐνορίας τῆς Εὐαγγελιστρίας, τήν ὁποία ηὐτρέπησαν οἱ εὐλαβέστατες κυρίες πού διακονούν στόν Ἱερό Ναό μέ ἀφοσίωση, οἱ ταπεινές καί ἀγαπημένες μας « εὐαγγελίστριες», ὅπως τίς ἀποκαλεί ὁ Σεβασμιώτατος.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία καὶ ὡμίλησε ἐπικαίρως στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλείου Βραχνεϊκων.

Στὶς 11 τὸ πρωὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησε στὴν Δοξολογία ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ στὸ Νέο Ἔτος, ἡ ὁποία ἐτελέσθη στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, παρουσίᾳ τῶν Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν, Ἀστυνομικῶν καὶ ἁπασῶν τῶν ἄλλων Ἀρχῶν τῆς πόλεως καὶ τῆς περιφερείας μας καὶ πλήθους Λαοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν προσλαλιὰ του εὐχήθηκε ἀπὸ καρδίας στὸν καθένα ξεχωριστὰ καὶ στὶς οἰκογένειές τους, νὰ ἔχουν ὑγεία καὶ εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ κάθε εὐτυχία κατὰ τὸ Νέο Ἔτος γιὰ τὸ προσωπικό τους καλὸ καὶ γιὰ τὸ καλό της πόλεώς μας καὶ τῆς Πατρίδος μας.

Ὁ τόπος μας, ἡ Πατρίδα μας, ἐσημείωσε μὲ νόημα ὁ Σεβασμιώτατος, ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ ἑνότητα, ἀπὸ συνετὲς ἐνέργειες καὶ κινήσεις καὶ ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ βρεθῇ τρόπος νὰ ξεπεράσωμε τὶς ὅποιες δυσκολίες ἀντιμετωπίζομε, καὶ εἶναι πολλὲς καὶ νὰ δοῦμε καλύτερες ἡμέρες.

Μετὰ τὴ Δοξολογία, ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στὸ Δημαρχεῖο Πατρῶν, ὅπου τὸν ὑπεδέχθη ὁ Δήμαρχος κ. Κων/νος Πελετίδης καὶ ὅπου παρουσίᾳ καὶ τῶν λοιπῶν Ἀρχῶν καὶ πλήθους Πατρέων εὐλόγησε τὴν Βασιλόπιτα καὶ εὐχήθηκε ἀπὸ καρδίας στὸν Δήμαρχο καὶ στοὺς Συνεργάτες του, νὰ ἔχουν ψυχοσωματικὴ ὑγεία, ὑπομονὴ καὶ δύναμη ἀπὸ τὸν Θεό, ὥστε νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸ εὐθυνοφόρο ἔργο ποὺ ἔχουν ἀναλάβει γιὰ τὸ καλό τῆς πόλεώς μας

Αὐτὸ τὸ ἔργο, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἀπαιτεῖ ἑνότητα, ἀγάπη, σύνεση καὶ κατάθεση ψυχῆς ἀπὸ ὅλους μας, ὥστε ἡ πόλη μας νὰ προχωρήσῃ στὸ μέλλον, ὅπως τῆς ἀξίζει μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ὁ Δήμαρχος Πατρέων στὴν προσλαλιὰ του εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ ὅλους τούς ἄλλους παρευρισκομένους καὶ ἐτόνισε, ὅτι στὶς δύσκολες ἡμέρες ποὺ ζοῦμε πρέπει νὰ ἔχωμε ἀγωνιστικὴ διάθεση, ὥστε νὰ νικήσωμε τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας, ὅπως εἶναι ἡ φτώχεια, ἡ ἀνεργία καὶ τόσα ἄλλα καὶ εὐχήθηκε σὲ ὅλους καλὴ χρονιά.

Μετὰ ταῦτα, ὁ Σεβασμιώτατος, μετέβη στὰ γραφεῖα τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος, ὅπου ἔτυχε ὑποδοχῆς μετὰ σεβασμοῦ καὶ τιμῆς ἀπὸ τὸν Περιφερειάρχη κ. Ἀπόστολο Κατσιφάρα καὶ τοὺς Συνεργάτες του στὸ ἔργο τῆς Διοίκησης τῆς Περιφέρειας καὶ εὐλόγησε τὴν Βασιλόπιτα.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε ἐγκάρδιες εὐχὲς στὸν Περιφερειάρχη καὶ στοὺς ἐργαζομένους στὴν Περιφέρεια γιὰ εὐλογία καὶ εὐτυχία κατὰ τὸ Νέο Ἔτος, μέσα ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς σύμπνοιας, τῆς ἀγάπης στὸν τόπο μας, τῆς ἐργατικότητας καὶ τῆς ἀφοσίωσης στὶς ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις, ποὺ εἶναι οἱ ρίζες τοῦ γένους μας.

Εὐχαρίστησε ἰδιαιτέρως τὸν κ. Περιφερειάρχη γιὰ τὴν ἀρίστη συνεργασία μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη καὶ γιὰ ὅσα ἔχει κάνει γιὰ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία καὶ τὸν ἐπήνεσε γιὰ τὴν μεθοδικότητα καὶ ἀποτελεσματικότητα μὲ τὴν ὁποία ἐργάζεται.

Σὲ ὅλους εὐχήθηκε εὐλογημένη κατὰ πάντα χρονιὰ καὶ ἔτη πολλὰ καὶ ἅγια.

Ὁ κ. Περιφερειάρχης στὴν σύντομη ὁμιλία του, ἐξέφρασε τὶς θερμὲς εὐχές του γιὰ τὸ Νέο Ἔτος, μίλησε γιὰ τὰ ὅσα ἔχουν ἐπιτευχθῆ μέχρι σήμερα καὶ γιὰ τοὺς στόχους ποὺ ἔχει θέσει μαζὶ μὲ τοὺς συνεργάτες του γιὰ τὸ ἄμεσο διάστημα.

Σὲ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὸ πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου, τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὸ ὅ,τι ἔχει προσφέρει καὶ προσφέρει στὴν τοπικὴ κοινωνία, στὸν λειτουργικὸ καὶ πνευματικὸ τομέα καὶ κυρίως στὸ τομέα τῆς συνοχῆς τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ, ἕνα ἔργο μεγάλο –ὅπως εἶπε χαρακτηριστικὰ ὁ κ. Περιφερειάρχης – τὸ ὁποῖο εἶναι ἀπαραίτητο ὅσο ποτὲ ἄλλοτε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...