Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Μέ πόνο ψυχς, σχεδόν καθημερινς πληροφορούμεθα, τι συνάνθρωποί μας, καί κυρίως νέοι νθρωποι, ετε τραυματίζονται, ετε—τό χειρότερο—χάνουν τήν ζωή τους, στερα πό τροχαα δυστυχήματα, τά ποα συμβαίνουν στούς δρόμους τόσο τς δικς μας περιοχς σο καί σέ λλα μέρη τς λλάδος.
            Εναι μεγάλη δύνη μας, κυρίως ταν ερισκόμεθα σέ σκηνές πόνου τν γονέων τν δελφν, λλων οκείων τν νέων παιδιν, τά ποα ωρα φεύγουν πό τόν μάταιο ατό κόσμο. νθρωπίνως στενοχωρούμεθα καί δακρύομε καί παντί τρόπ φροντίζομε νά εμεθα δίπλα στούς νθρώπους, ο ποοι ποχαιρετον γαπημένα τους πρόσωπα, θύματα τν τροχαίων δυστυχημάτων.


            Παλαιότερα εχαμε μέ εδικό φυλλάδιο μας (πιγραφόμενο «Παιδί μου, πρόσεχε!») πευθυνθ στά παιδιά μας, προκειμένου νά συστήσωμε μέ πολλή γάπη νά προσέχουν, στε νά ποφεύγουν τίς δυσάρεστες συνέπειες κ τς μελείας λλης ατίας κατά τήν δήγηση.
            Κατ’ ατάς τάς μέρας νεγνώσαμε σέ γκριτη φημερίδα τν Πατρν (ΓΝΩΜΗ, 9/10/2013) στοιχεα ξόχως νησυχητικά, θά λέγαμε σοκαριστικά, γιά τά δυστυχήματα σέ δρόμους, καί μάλιστα λυπήθημεν σφόδρα κ τς πληροφορίας, τι περιοχή μας κατέχει μιά πό τίς πρτες θέσεις ς πρός ατό τό ζήτημα. (Κατά τόν μνα Σεπτέμβριο μόνο, εχαμε στήν Δυτική λλάδα 7 νεκρούς, 10 σοβαρά τραυματισμένους καί 48 λαφρύτερα).
            τσι ποφασίσαμε γιά μιά κόμη φορά, νά κφράσωμε τήν πολλή μας πατρική γάπη καί τήν θερμή παράκληση, στε καθένας νά προσέχ τόν αυτό του στόν δρόμο, λλά καί τούς λλους.
            Τά συνήθη ατια τν τροχαίων δυστυχημάτων, ς χει διαπιστωθ πό τίς ρμόδιες πηρεσίες, εναι:
1. περβολική ταχύτητα. Τό «σπεδε βραδέως», τό ποο παλαιότερα λέγετο εκαίρως-καίρως, πιστεύομε τι πρέπει πόλυτα νά υοθετηθ, οτως στε νά φθάνωμε στόν προορισμό μας μέ σφάλεια.
2. παράνομη προσπέραση καί παραβίαση τς προτεραιότητας, μάλιστα σέ σημεα τά ποα ποτελον κίνδυνο γιά τούς δηγούς. Γιατί νά πάρχει ατή προσεξία; Πολλάκις παρατηρομε κατά τήν δήγηση να παράξενο κνευρισμό στούς δηγούς, ποος εναι καταστροφικός φο θέτει σέ κίνδυνο τίς ζωές τν νθρώπων, νεκα τς κακς δήγησης.
3. παραβίαση το φωτεινο σηματοδότη το «ΣΤΟΠ», ποία σέ οδεμία περίπτωση δύναται νά δικαιολογηθ.
4. μιλία στό κινητό τηλέφωνο. Δυστυχς, κατά τήν ρα τς δήγησης, νασχόληση μέ τό τηλέφωνο θέτει σέ κίνδυνο τήν ζωή μας, φο φ’ νός μέν μς ποσπ τήν προσοχή, φ’ τέρου δέ πηρεάζει τήν ψυχολογία μας μέ τά νάλογα ποτελέσματα. Δυστυχς πλέον δέν κάνομε χρήση τς τεχνολογίας καί δή το κινητο τηλεφώνου, λλά κατάχρηση, ποία ς ο πάντες γνωρίζομε, λλά καί πιστημονκς ποδεδειγμένο εναι, θέτει σέ πολλούς κινδύνους τήν γεία μας.
5. κατανάλωση ονοπνευματωδν ποτν. Γιατί ραγε, φ’ σον θά δηγήσωμε, πρέπει νά καταναλώνωμε ονοπνευματώδη ποτά, τά ποα θά μς φέρουν ζάλη, πνηλία, κόμη καί μέθη, καί θά θέσουν τήν ζωή μας σέ κίνδυνο;
6. μή χρήση τς ζώνης σφαλείας. Περί ατο το θέματος χουν πολλάκις μιλήσει ο εδικοί πισημαίνοντας τούς κινδύνους, στούς ποίους θέτομε τόν αυτό μας, φ’ σον δέν χρησιμοποιομε τήν ζώνη σφαλείας. Μόνο στήν λλάδα παρατηρεται ατή πειθαρχία καί στό συγκεκριμένο θέμα, λλά καί σέ λλα. πάρχει λλειψη παιδείας. Σέ λλες χρες εναι διανόητο νά δηγήσουν νά εσέλθουν στό ατοκίνητο χωρίς νά κάμουν χρήση τς ζώνης σφαλείας.
7. μή χρήση το κράνους πό τούς δηγούς τν μηχανν. Εναι μεγάλη παράλειψη καί θέτει σέ μεσο κίνδυνο τήν ζωή το δηγο. Πολλά θανατηφόρα κρούσματα χουν προέλθη πό τήν μή χρήση το κράνους. Γιατί νά μή προφυλάσσουν τήν ζωή τους, τά παιδιά μας κυρίως, πού δηγον μηχανές;
8. δήγηση σέ μεγάλη λικία. Τά νθρώπινα ντανακλαστικά δέν εναι σέ λες τίς λικίες τά δια. Γιά τόν λόγο ατό πρέπει νά χωμε τήν ασθηση το μέτρου στήν ζωή μας καί τήν συνείδηση τι, τά χρόνια περνον καί κάποιες πό τίς δυνάμεις μας, σωματικές διανοητικές, μειώνονται καί σταδιακά μς γκαταλείπουν.
9. κακή κατάσταση τς δοποιΐας, τόσο στά μεγάλα θνικά δίκτυα, σο καί στούς λλους δρόμους. Δυστυχς ο πεύθυνοι πό πλευρς πολιτείας πλειστάκις διαφορον, μέ ποτέλεσμα νά πάρχουν τεράστια προβλήματα στούς δρόμους τς πατρίδος μας. Παρά τό τι πληρώνομε διόδια, καί μάλιστα τό ποσό εναι ψηλό, ν τούτοις ο δρόμοι μας καί κυρίως —καί τό λέγομε μέ πόνο ψυχς ατό— κυρίως στήν Δυτική λλάδα, ερίσκονται σέ κακή κατάσταση. ναμένομε διακας νά φτάσουν σέ πέρας ο ργασίες  στήν λυμπία δό λλά καί στήν ονία, στε νά διευκολυνθ μέγας γκος τν ταξιδιωτν, πού διέρχονται πό τά συγκεκριμένα δικά δίκτυα.
10. λλειψη στυνομικο προσωπικο, στε νά πάρχ παραίτητη φύλαξη στούς δρόμους καί νά λέγχονται ποτελεσματικά ο παραβάσεις, πού γίνονται πό τούς δηγούς.
            Συγχαίρομε τούς στυνομικούς, ο ποοι γωνίζονται γιά τήν προστασία τς νθρώπινης ζως καί μέ ασθημα εθύνης ναντι Θεο καί νθρώπων ναλίσκονται φαρμόζοντας τά μέτρα δικς σφάλειας γιά τήν σφαλ δήγηση καί τήν πρόληψη τν τροχαίων δυστυχημάτων.
            Θά μπορούσαμε νά σημειώσωμε καί λλα σχετικά μέ τίς ατίες τν τροχαίων δυστυχημάτων. Τό σημαντικό μως εναι, νά κατανοήσωμε πό τά ποτελέσματα, τήν νάγκη προστασίας το αυτο μας, λλά καί τν συνανθρώπων μας.
            χώρα μας κάθε χρόνο χάνει στήν σφαλτο μιά κωμόπολη, καί μάλιστα σέ παραγωγική λικία, ξ ατίας τν τροχαίων βλεψιν, παραλείψεων, κ.λ.π.
            Εναι πολυτέλεια σέ τέτοιες ποχές, πού πατρίδα μας σέ κάθε τομέα χει νάγκη τά παιδιά της, ατά νά σκοτώνονται στούς δρόμους, πληρώνοντας τόν φόρο τς σφάλτου μέ τό αμα τους.
            λλά καί λλη παράμετρος πρέπει νά μς συγκλονίσ τό διο μέ τήν πρώτη. Τό τι πολλοί δελφοί μας, ετε γιά χρόνια ταλαιπωρονται στά νοσοκομεα στερα πό τέτοιες περιπέτειες, ετε παραμένουν γιά λη τους τήν ζωή καθηλωμένοι στό κρεββάτι σέ ναπηρικό καροτσάκι.
            μες πρτα π’ λα ψώνομε τά μάτια μας στόν Θεό καί παρακαλομε νά χ πό τήν σκέπη Του λους καί διαίτερα τούς νέους μας, ο ποοι συνεχς, καί γιά τήν ργασία τους, καί γιά λλες καθημερινές νάγκες, εναι παραίτητο νά δηγον.
            πίσης, παρακαλομε τούς σχετιζομένους μέ τήν πόθεση ατή ρμοδίους φορες, νά ξαντλον τίς προσπάθειές τους καί πιστοί στό καθκον τους νά συμβάλλουν, χι πλς στήν μείωση τν τροχαίων δυστυχημάτων, λλά στήν ξάλειψή τους.
            Τέλος, πως χομε πράξει καί λλη φορά, μέ πολύ πόνο ψυχς καί μέ πολλή γάπη παρακαλομε λους, μικρούς καί μεγάλους, διαίτερα τούς νέους μας, νά προσέχουν στόν δρόμο, νά γαπον τήν ζωή τους καί νά τήν διασφαλίζουν, γιατί ζωή εναι τό ραιότερο δρο το Θεο.


ΠΗΓΗ: http://www.i-m-patron.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...