Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΕΙΑΠροσέχετε δ π τν ψευδοπροφητν, οτινες ρχονται πρς μς ν νδύμασι προβάτων, σωθεν δέ εσι λύκοι ρπαγες.

Προσέχετε δε, να μη παρασυρθήτε εις την πλάνην από τους κακούς διδασκάλους και ψευδοπροφήτας, οι οποίοι έρχονται εις σας με το εξωτερικόν ένδυμα της αθωότητος και πραότητος του προβάτου, ενώ από μέσα είναι άγριοι και άρπαγες σαν λύκοι.

π τν καρπν ατν πιγνώσεσθε ατούς. μήτι συλλέγουσιν π κανθν σταφυλν π τριβόλων σκα;

Από τους καρπούς των, δηλαδή από τα έργα των, θα τους γνωρίσετε καλά. Μηπως τρυγούν ποτέ από τα αγκάθια σταφύλια η από τα τριβόλια σύκα;

οτω πν δένδρον γαθν καρπος καλος ποιε, τ δ σαπρν δένδρον καρπος πονηρος ποιε.

Ετσι και κάθε δένδρον αγαθόν και ήμερον κάμνει καλούς καρπούς, ενώ το σάπιο και βλαμμένο δένδρο κάνει καρπούς επιβλαβείς.

ο δύναται δένδρον γαθν καρπος πονηρος ποιεν, οδ δένδρον σαπρν καρπος καλος ποιεν.

Δεν είναι δε δυνατόν ποτέ δένδρον ήμερον να βγάλη επιβλαβείς καρπούς ούτε σάπιο δένδρο να βγάλη καλούς. (Ο αγαθός δηλαδή άνθρωπος εναρέτους πάντοτε πράξεις θα παρουσιάζη, ο δε πονηρός και υποκριτής, εφ' όσον μένει εις την πονηρίαν του, θα κάμνη έργα κακά).


πν δένδρον μ ποιον καρπν καλν κκόπτεται κα ες πρ βάλλεται.

Καθε όμως δένδρον, που δεν κάμνει καλόν καρπόν, κόπτεται και ρίπτεται εις την φωτιάν.

ραγε π τν καρπν ατν πιγνώσεσθε ατούς.

Λοιπόν, δεν είναι δύσκολον να διακρίνετε τους ψευδοπροφήτας και υποκριτάς, διότι θα τους γνωρίσετε πολύ καλά από τα έργα των.

Ο πς λέγων μοι Κύριε Κύριε, εσελεύσεται ες τν βασιλείαν τν ορανν, λλ᾿ ποιν τ θέλημα το πατρός μου το ν ορανος.

Πρέπει δε να ξέρετε, ότι εις την βασιλείαν των ουρανών δεν θα εισέλθη καθένας, που απλώς με επικαλείται και με προσφωνεί, Κυριε, Κυριε, αλλά εκείνος που εφαρμόζει το θέλημα του ουρανίου Πατρός μου.

πολλο ροσί μοι ν κείν τ μέρ· Κύριε Κύριε, ο τ σ νόματι προεφητεύσαμεν, κα τ σ νόματι δαιμόνια ξεβάλομεν, κα τ σ νόματι δυνάμεις πολλς ποιήσαμεν;

Κατά την μεγάλην και επίσημον εκείνην ημέραν της κρίσεως πολλοί θα μου είπουν· Κυριε, Κυριε, με την πίστιν στο όνομά σου δεν επροφητεύσαμεν και με την δύναμιν του ονόματός σου δεν εδιώξαμεν δαιμόνια και χάρις στο όνομά σου, που επεκαλεσθήκαμεν, δεν εκάμαμεν θαύματα πολλά και μεγάλα;

κα τότε μολογήσω ατος τι οδέποτε γνων μς· ποχωρετε π᾿ μο ο ργαζόμενοι τν νομίαν.

Και τότε εγώ θα βροντοφωνήσω εις αυτούς ενώπιον όλων, ότι ποτέ δεν σας ανεγνώρισα ως ιδικούς μου· φύγετε από εμπρός μου σεις, που εργάζεσθε την ανομίαν και εχρησιμοποιήσατε τα χαρίσματά μου δια την ιδικήν σας επίδειξιν και ωφέλειαν.

Πς ον στις κούει μου τος λόγους τούτους κα ποιε ατούς, μοιώσω ατν νδρ φρονίμ, στις κοδόμησε τν οκίαν ατο π τν πέτραν·

Ιδικός μου θα είναι κάθε ένας, ο οποίος ακούει με προσοχήν αυτούς τους λόγους μου και τους εφαρμόζει εις την ζωήν του, και τον οποίον εγώ παρομοιάζω με άνδρα συνέτον και φρόνιμον, που έκτισε το σπίτι του επάνω εις την πέτραν (εις θεμέλιον στερεόν και ασάλευτον δηλαδή θεμέλιον της διδασκαλίας μου)·

κα κατέβη βροχ κα λθον ο ποταμο κα πνευσαν ο νεμοι κα προσέπεσον τ οκί κείν, κα οκ πεσε· τεθεμελίωτο γρ π τν πέτραν.

και έπεσεν η βροχή και ξεχύθηκαν τα ποτάμια της νεροποντής και εφύσησαν οι ισχυροί άνεμοι και έπεσαν με ορμήν όλα επάνω στο σπίτι αυτό, και αυτό δεν εκρημνίσθη, διότι ήτο στερεά θεμελιωμένον επάνω εις την πέτραν της αληθινής και ζωντανής πίστεως.

κα πς κούων μου τος λόγους τούτους κα μ ποιν ατος μοιωθήσεται νδρ μωρ, στις κοδόμησε τν οκίαν ατο π τν μμον·

Και καθένας που ακούει αυτούς τους λόγους μου και δεν τους εφαρμόζει, θα είναι όμοιος με μωρόν άνθρωπον, ο οποίος έκτισε το σπίτι του εις την άμμον·

κα κατέβη βροχ κα λθον ο ποταμο κα πνευσαν ο νεμοι κα προσέκοψαν τ οκί κείν, κα πεσε, κα ν πτσις ατς μεγάλη.

και έπεσε η βροχή και ήρθαν τα ποτάμια και εφύσησαν ισχυροί οι άνεμοι και επέπεσαν με ορμήν στο σπίτι εκείνο, και το σπίτι εκρημνίσθη και η πτώσις του ήταν ολακληρωτική”.

Ματθ. ζ, 15-27

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...