Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Παρέμβαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου γιά τήν ἐνδεχόμενη κατάργηση τοῦ ΚΕΤΧ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἀπέστειλε πρός τούς Ἐξοχωτάτους κ.κ. Ὑπουργό καί Ὑφυπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης  Πᾶνο Παναγιωτόπουλο καί Παναγιώτη Καράμπελα τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή:
 
Κύριε Ὑπουργέ,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.
Πρό ὀλίγων ἡμερῶν, ἐπεσκέφθην τό Κ.Ε.ΤΧ. Πατρῶν προκειμένου νά τελέσω τήν Δοξολογία γιά τήν γενέθλια ἡμέρα τοῦ Στρατοπέδου. Ἀντί ὅμως χαρᾶς, λύπη ἐπλήρωσε τήν καρδία μου, ἀφοῦ ἡ θέα ἦτο ἐξόχως ἀπογοητευτική, ἕνεκα τῆς μεγάλης συρρικνώσεως τοῦ Κ.Ε.ΤΧ. Οἱ χῶροι καί τά κτήρια τά ὁποῖα ἔσφυζαν ἀπό ζωή ἑκατοντάδων στρατιωτῶν, ἦταν σχεδόν ἄδεια. Οἱ ἐναπομείναντες Ἀξιωματικοί καί Ὁπλίτες ἔδιδαν μέ τήν παρουσία τους, ὅ,τι ἦτο δυνατόν, προκειμένου νά ἀποτίσουν φόρο τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης σέ ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι πέρασαν ἀπό τόν συγκεκριμένο χῶρο, καί προσέφεραν τόν ἑαυτό τους γιά τήν Πατρίδα.
            Τόν πόνο τῆς ψυχῆς μου καί τήν λύπη μου ἐξέφρασα καί στόν κατά πάντα ἄξιο καί λαμπρό Διοικητή τοῦ Στρατοπέδου Ταξίαρχο Θεόδωρο Μπερέτη. Aὐτή ἡ λύπη κατέχει τίς καρδιές ὅλων τῶν Πατρινῶν, ἀφοῦ τό Κ.Ε.ΤΧ. ἔχει συνδεθῆ ἄρρηκτα μέ τήν πόλη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.
            Σάν νά μήν ἔφθανε αὐτό, ἦλθαν τά δημοσιεύματα νά ἐπιτείνουν τά αἰσθήματα πικρίας, ἀφοῦ φέρεται ὡς καταργούμενον, μεταξύ ἄλλων στρατοπέδων, καί τό Κ.Ε.ΤΧ. Πατρῶν.
            Ἡ πόλη μας εἶναι ἡ τρίτη πόλη σέ πληθυσμό τῆς Ἑλλάδος, μέ πολλά, ὅπως γνωρίζετε, κοινωνικά προβλήματα. Ἡ λειτουργία ἑνός Κέντρου, στό ὁποῖο θά κατατάσσονται τά παιδιά ἀπό τήν πόλη καί τήν εὐρύτερη περιοχή, θά βοηθήσῃ στήν οἰκονομική ἀνακούφιση τῶν οἰκογενειῶν τους. Θά εἶναι μία κίνηση στήριξης ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας  πρός τίς ἀδύναμες κοινωνικά ὁμάδες. Σημειωθήτω ὅτι τό Κ.Ε.ΤΧ. Πατρῶν εἶναι τό μοναδικό Κέντρο Τεχνικοῦ στήν Ἑλλάδα καί τό ἱστορικό λίκνο τοῦ Τεχνικοῦ Σώματος. Πρός τούτοις, ἐπισημαίνομε καί τήν ὅλη ὠφέλεια πρός τήν πόλη ἀπό τήν λειτουργία τοῦ Στρατοπέδου, ἀφοῦ ὁ τόπος μας ἀντιμετωπίζει πλεῖστα προβλήματα βιωσιμότητος.
            Εὐελπιστῶν ὅτι ἡ παράκλησις μου θά τύχῃ τῆς δεούσης προσοχῆς καί ἀντιμετωπίσεως, διατελῶ
 
Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τιμῆς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 
 
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

πηγή : http://www.i-m-patron.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...