Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ


Το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου κατά την Αγία Τεσσαρακοστή και Μεγάλη Εβδομάδα

Κυ­ρια­κή 2 Μαρ­τί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΗΣ ΤΥ­ΡΙ­ΝΗΣ) 6:00 μ.μ.
Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τον Ι.Ν. Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών

Δευ­τέ­ρα 3 Μαρ­τί­ου (ΚΑ­ΘΑ­ΡΑ ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΑ) 6:00 μ.μ.
Μέ­γα Α­πό­δει­πνον εις τον Ι.Ν. Α­γί­ου Ιω­άν­νου Χρυ­σο­στό­μου Χρι­στια­νι­κής Ε­στί­ας Πα­τρών.

Τε­τάρ­τη 5 Μαρ­τί­ου 7.00 μ.μ.
Προ­η­για­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Βού­ντε­νης.      

Πα­ρα­σκευ­ή 7 Μαρ­τί­ου 7.00 μ.μ.
Α’ ΧΑΙ­ΡΕ­ΤΙ­ΣΜΟΙ εις τόν Νέ­ον Ι.Ν. Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών.
9:15 μ.μ. Ιε­ρά Α­γρυ­πνί­α εις τόν Πα­λαιόν Ι.Ν. Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών
(Όρ­θρος–Χαι­ρε­τι­σμοί–Χο­ρο­στα­σί­α στήν Θ. Λει­τουρ­γί­α).

Σάβ­βα­το 8 Μαρ­τί­ου πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ων Θε­ο­δώ­ρων Δε­με­νί­κων.
11:00 π.μ. Ε­πι­μνη­μό­συ­νος δέ­η­σις διά τόν α­εί­μνη­στον ευερ­γέ­την των Πα­τρών Θε­ό­δω­ρον Τριά­ντην,
εις Α’ Κοι­μη­τή­ριον Πα­τρών,
6:00 μ.μ. Ε­σπε­ρι­νός εις τόν πα­νη­γυ­ρί­ζο­ντα Ι.Ν. Α­γί­ων Τεσ­σα­ρά­κο­ντα Μαρ­τύ­ρων Α­νω Κα­στρι­τσί­ου.

Κυ­ρια­κή 9 Μαρ­τί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΗΣ ΟΡ­ΘΟ­ΔΟ­ΞΙΑΣ) πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών - Λι­τά­νευ­σις των Ιε­ρών Ει­κό­νων.
6:00 μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών.

Δευ­τέ­ρα 10 Μαρ­τί­ου 6.00 μ.μ.
Μέ­γα Α­πό­δει­πνον εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Ιω­άν­νου του Θε­ο­λό­γου Ε­πι­σκο­πεί­ου Πα­τρών.

Τε­τάρ­τη 12 Μαρ­τί­ου 7.00 μ.μ.
Προ­η­για­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τον Ι.Ν. Α­γί­ου Ε­λευ­θε­ρί­ου Πα­τρών.    

Πα­ρα­σκευ­ή 14 Μαρ­τί­ου 7.00 μ.μ.
Β’ ΧΑΙ­ΡΕ­ΤΙ­ΣΜΟΙ εις τόν Ι. Ν. Τι­μί­ου Σταυ­ρού Κά­τω Α­χα­ΐ­ας.

Σάβ­βα­το 15 Μαρ­τί­ου 6:00 μ.μ.
Ε­σπε­ρι­νός εις τό Ι. Πα­ρεκ­κλή­σιον Α­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου του Πα­λα­μά Συλ­λό­γου Ε­ξω­τε­ρι­κής Ιε­ρα­πο­στο­λής
«Ο ΠΡΩ­ΤΟ­ΚΛΗ­ΤΟΣ».

Κυ­ρια­κή 16 Μαρ­τί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Β’ ΝΗ­ΣΤΕΙΩΝ)
πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Κοι­μή­σε­ως της Θε­ο­τό­κου Πα­ρα­λί­ας Πα­τρών.
6:00 μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Πα­ντο­κρά­το­ρος Πα­τρών.

Δευ­τέ­ρα 17 Μαρ­τί­ου πρω­ί 6:00 μ.μ.
Προ­η­για­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν πα­νη­γυ­ρί­ζο­ντα Ι.Ν. Α­γί­ου Α­λε­ξί­ου Πα­τρών
(Με­τό­χιον Ι. Μο­νής Α­γί­ας Λαύ­ρας Κα­λα­βρύ­των).
Μέ­γα Α­πό­δει­πνον εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Ιω­άν­νου του Θε­ο­λό­γου Ε­πι­σκο­πεί­ου Πα­τρών.

Τε­τάρ­τη 19 Μαρ­τί­ου 7:00 μ.μ.
Προ­η­για­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Φα­νου­ρί­ου Πα­τρών.      

Πα­ρα­σκευ­ή 21 Μαρ­τί­ου 7:00 μ.μ.
Γ’ ΧΑΙ­ΡΕ­ΤΙ­ΣΜΟΙ εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Ιω­α­κείμ έ­ξω Α­γυ­ιάς.

Σάβ­βα­το 22 Μαρ­τί­ου 6:00 μ.μ.
Εσπε­ρι­νός εις τον Ι.Ν. Α­γί­ας Τριά­δος Κα­ρυάς Ε­λε­κί­στρας Πα­τρών.

Κυ­ρια­κή 23 Μαρ­τί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥ­ΡΟ­ΠΡΟ­ΣΚΥ­ΝΗ­ΣΕ­ΩΣ) πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α
εις τόν Ι.Ν. Τι­μί­ου Σταυ­ρού Κά­τω Α­χα­ΐ­ας.
6:00 μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ας Σο­φί­ας Πα­τρών.

Δευ­τέ­ρα 24 Μαρ­τί­ου 4:00 μ.μ.
Ε­πι­μνη­μό­συ­νος δέ­η­σις εις τόν Αν­δριά­ντα του Ε­θνε­γέρ­του Μη­τρο­πο­λί­του Πα­λαιών Πα­τρών Γερ­μα­νού.
6:00 μ.μ. Πα­νη­γυ­ρι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τον Πα­νη­γυ­ρί­ζο­ντα Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών.

Τρί­τη 25 Μαρ­τί­ου πρω­ί
Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Πα­νη­γυ­ρί­ζο­ντα Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών.
11:40 π.μ. Δο­ξο­λο­γί­α ε­πί τη Ε­θνι­κή Ε­ορ­τή.

Τε­τάρ­τη 26 Μαρ­τί­ου 7:00μ.μ.
Προ­η­για­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­να­λή­ψε­ως Ψα­ρο­φα­ΐ­ου.

Πα­ρα­σκευ­ή 27 Μαρ­τί­ου 7:00 μ.μ.
Δ’ ΧΑΙ­ΡΕ­ΤΙ­ΣΜΟΙ εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ής Πα­τρών.
9:15 μ.μ. Ιε­ρά Α­γρυ­πνί­α εις τόν Πα­λαιόν Ι.Ν. Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών (Όρ­θρος–Χαι­ρε­τι­σμοί–Θεί­α Λει­τουρ­γί­α).

Σάβ­βα­το 29 Μαρ­τί­ου 6:00 μ.μ.
Εσπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου Α­γρι­λιάς

Κυ­ρια­κή 30 Μαρ­τί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Δ’ ΝΗ­ΣΤΕΙΩΝ) πρω­ί,
Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ας Μα­ρί­νης Πα­τρών
* Τι­μη­τι­κή εκ­δή­λω­ση δια τούς Κα­θη­γη­τάς τών Κοι­νω­νικών Φροντιστηρίων                                                                              
6:00 μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Διο­νυ­σί­ου του εν Ζα­κύν­θω Πα­τρών.    

Δευ­τέ­ρα 1 Α­πρι­λί­ου 6:00 μ.μ.
Ακο­λου­θί­α Ιε­ρού Ευ­χε­λαί­ου εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Σπα­λια­ρε­ΐ­κων.

Τε­τάρ­τη 2 Α­πρι­λί­ου 7.00 μ.μ. Ακο­λου­θί­α Μ. Κα­νό­νος εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ας Τριά­δος Ζα­ρου­χλε­ΐ­κων

Πα­ρα­σκευ­ή 4 Α­πρι­λί­ου  7 – 9 μ.μ.
Α­ΚΑ­ΘΙ­ΣΤΟΣ Υ­ΜΝΟΣ εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών.
9:15 – 1:00 Ακο­λου­θί­α του Α­κα­θί­στου Ύ­μνου μέ Ιε­ρά Α­γρυ­πνί­α εις τόν Πα­λαιόν Ι.Ν. Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών.

Σάβ­βα­το 5 Α­πρι­λί­ου 6:00 μ.μ. Εσπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου Κρα­λί­ου.      

Κυ­ρια­κή 6 Α­πρι­λί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ Ε’ ΝΗ­ΣΤΕΙΩΝ) πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ας Τριά­δος
Α­νω Α­λισ­σού.
6:00 μ.μ. Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν.Α­γί­ας Τριά­δος Πα­τρών.    

Σάβ­βα­το 12 Α­πρι­λί­ου 6.00 μ.μ.
Εσπε­ρι­νός εις τόν Ι.Ν. Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Άρ­λας        

Κυ­ρια­κή 13 Α­πρι­λί­ου (ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΩΝ ΒΑ­Ϊ­ΩΝ) πρω­ί
Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ι. Ν. Πα­να­γί­ας Α­λε­ξιω­τίσ­σης Πα­τρών.

ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ Α­ΓΙΑΣ & ΜΕ­ΓΑ­ΛΗΣ  Ε­ΒΔΟ­ΜΑ­ΔΟΣ

ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΩΝ ΒΑ­Ϊ­ΩΝ 7:00 μ.μ. Ακο­λου­θί­α του Νυμ­φί­ου εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών  

ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΑ 7:00 μ.μ. Α­κο­λου­θί­α του Νυμ­φί­ου εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Τι­μί­ου Σταυ­ρού Κά­τω Α­χα­ΐ­ας

ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΤΡΙ­ΤΗ  (πρω­ί) Ε­πί­σκε­ψις Μη­τρο­πο­λί­του εις τά Ι­δρύ­μα­τα της πό­λε­ώς μας 7:00 μ.μ.
Α­κο­λου­θί­α του Νυμ­φί­ου εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών.

ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΤΕ­ΤΑΡ­ΤΗ πρω­ί
Θεί­α Λει­τουρ­γί­α των Προ­η­για­σμέ­νων Δώ­ρων εις Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αι­μι­λια­νού Πα­τρών.
3:00 μ.μ. Ιε­ρόν Ευ­χέ­λαιον εις τήν Ιε­ράν Μο­νήν Πα­να­γί­ας Γη­ρο­κο­μι­τίσ­σης Πα­τρών.
7:00 μ.μ. Α­κο­λου­θί­α του Νι­πτή­ρος εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Ε­γλυ­κά­δος.

ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΠΕ­ΜΠΤΗ πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Πα­τρών.
6:30 μ.μ. Α­κο­λου­θί­α των Πα­θών εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών.

ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΠΑ­ΡΑ­ΣΚΕΥ­Η 8:00 π.μ.
Α­κο­λου­θί­α των Ω­ρών καί του Ε­σπε­ρι­νού της Α­πο­κα­θη­λώ­σε­ως εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών.
7:00 μ.μ. Ακο­λου­θί­α του Ε­πι­τα­φί­ου εις τόν Ιε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών.        

ΜΕ­ΓΑ ΣΑΒ­ΒΑ­ΤΟΝ πρω­ί Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών.
9:00 μ.μ. Υπο­δο­χή του Α­γί­ου Φω­τός εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Ιω­άν­νου του Θε­ο­λό­γου, Ε­πι­σκο­πεί­ου Πα­τρών.

ΜΕ­ΓΑ ΣΑΒ­ΒΑ­ΤΟΝ (συ­νέ­χεια) 11:00 μ.μ. Τε­λε­τή της Α­να­στά­σε­ως καί εν συ­νε­χεί­α η Α­να­στά­σι­μος Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών.

ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΟΥ ΠΑ­ΣΧΑ πρω­ί Επί­σκε­ψις Μη­τρο­πο­λί­του εις Ι­δρύ­μα­τα της πό­λε­ώς μας.
6.00 μ.μ. Ε­σπε­ρι­νός της Α­γά­πης εις τόν Ιε­ρόν Να­όν Α­γί­ου Αν­δρέ­ου Πα­τρών.

Πηγή: http://www.i-m-patron.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...