Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ


Ευχαριστίες και έπαινοι του Μητροπολίτου Πατρών προς τον Πατραϊκό Λαό για την προσφορά Αγάπης
στους Κεφαλλήνες Αδελφούς

 Με­τε­φέρ­θη και η δεύ­τε­ρη δό­ση αν­θρω­πι­στι­κής βο­η­θεί­ας α­πό την Ιε­ρά Μη­τρό­πο­λη Πα­τρών στην Κε­φα­λο­νιά, την Πέ­μπτη περ.13 Φε­βρουα­ρί­ου 2014.

Τις δύ­ο ντα­λί­κες με τρό­φι­μα και εμ­φια­λω­μέ­νο νε­ρό συ­νό­δευ­σαν στο σει­σμό­πλη­κτο νη­σί, με ε­ντο­λή του Σε­βα­σμιω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Πα­τρών κ.κ. Χρυ­σο­στό­μου, οι Ιε­ρείς π. Πα­να­γιώ­της Ταρ­σι­νός και π. Πα­να­γιώ­της Θω­μάς. Η βο­ή­θεια πα­ρε­δό­θη στην Ιε­ρά Μη­τρό­πο­λη Κε­φαλ­λη­νί­ας, ώ­στε να δια­νε­μη­θή στους σει­σμο­πλή­κτους α­δελ­φούς μας.

Οι εκ Πα­τρών Ιε­ρείς ε­πε­σκέ­φθη­σαν τον Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Κε­φαλ­λη­νί­ας κ.κ. Σπυ­ρί­δω­να και εν συ­νε­χεί­α την ι­διαι­τέ­ρως πλη­γεί­σα α­πό τον σει­σμό πό­λη του Λη­ξου­ρί­ου.
Υ­πεν­θυ­μί­ζου­με ό­τι την πρώ­τη α­πο­στο­λή βο­η­θεί­ας εί­χε συ­νο­δεύ­σει ο ί­διος ο Σε­β. Μη­τρο­πο­λί­της Πα­τρών κ.κ. Χρυ­σό­στο­μος.

Θα α­κο­λου­θή­ση και τρί­τη α­πο­στο­λή την ε­πο­μέ­νη ε­βδο­μά­δα, ως και η α­πο­στο­λή του προ­ϊ­ό­ντος της δι­σκο­φο­ρί­ας που διε­ξή­χθη στους Ιε­ρούς Να­ούς.

Η προ­σπά­θεια συ­νε­χί­ζε­ται με συ­γκέ­ντρω­ση ει­δών πρώ­της α­νά­γκης στην “Α­ΡΕ­ΝΑ” (πρώ­ην “ΜΑ­ΡΑ­ΓΚΟ­ΠΟΥ­ΛΕΙΟ”, στη γω­νί­α των ο­δών Α­γί­ου Αν­δρέ­ου και Βό­τση. Ώ­ρες 10.00 π.μ. έως 1.00 μ.μ. και 5.00 μ.μ. έ­ως 7.00 μ.μ.

Ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Πα­τρών κ.κ. Χρυ­σό­στο­μος εκ­φρά­ζει τις εκ βά­θους ψυ­χής του ευ­χα­ρι­στί­ες και τον δί­καιο έ­παι­νο στον Πα­τρα­ϊ­κό Λα­ό, για την ά­με­ση α­ντα­πό­κρι­σή του στο κά­λε­σμα της α­γά­πης της Ιε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας, για την ε­νί­σχυ­ση, πρω­τί­στως δια της προ­σευ­χής και ύ­στε­ρα δια της συ­γκε­ντρώ­σε­ως ει­δών πρώ­της α­νά­γκης, των σει­σμο­πλή­κτων α­δελ­φών μας της Κε­φαλ­λη­νί­ας.

Ο Θε­ός να δώ­ση α­ντί της προ­σφο­ράς α­γά­πης των Πα­τρι­νών, πλού­σια τα ε­λέ­η Του και τους οι­κτιρ­μούς Του, και να χα­ρί­ζη α­ντί των προ­σκαί­ρων τα αιώ­νια, α­ντί των φθαρ­τών τα ά­φθαρ­τα και α­ντί των ε­πι­γεί­ων τα ε­που­ρά­νια. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...