Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Πατρών Χρυσόστομος, Ό,τι πνευματικό, εκτοπίζεται από τον χώρο της Παιδείας,τα τελευταία χρόνια. Εσχάτως στοχοποιήθηκε και στοχοποιείται το μάθημα των θρησκευτικών...


  Α­νή­με­ρα της Ε­ορ­τής των Τριών Ιε­ραρ­χών ο Σε­βα­σμιώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Πα­τρών κ.κ. Χρυ­σό­στο­μος ε­τέ­λε­σε την Θεί­α Λει­τουρ­γί­α και o­μί­λη­σε επικαίρως στον Ιε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό της Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών.
  Ο Να­ός ή­το α­σφυ­κτι­κά γε­μά­τος α­πό κό­σμο, με πρώ­τους τους έ­χο­ντες τα πρω­τεί­α της Εκ­παι­δεύ­σε­ως σε το­πι­κό ε­πί­πε­δο, πλή­θος Δι­δα­σκά­λων και καθη­γη­τών, Εκ­προ­σώ­πους Αρ­χών και Φο­ρέ­ων και βε­βαί­ως πλή­θος μαθητών της Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκ­παι­δεύ­σε­ως.
  Τον πα­νη­γυ­ρι­κό της η­μέ­ρας ε­ξε­φώ­νη­σε με με­γά­λη ε­πι­τυ­χί­α ο εκ­παι­δευ­τι­κό κ. Θε­ό­δω­ρος Μπα­ρής.Κα­τά την ε­ορ­τήν της Α­να­κο­μι­δής των Ιε­ρών Λει­ψά­νων του Α­γί­ου Ιω­άν­νου του Χρυ­σο­στό­μου 27.1.2014, και κα­τά την διάρ­κεια της Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας στην Ιε­ρά Μο­νή Πα­να­γί­ας Γη­ρο­κο­μι­τίσ­σης Πα­τρών, ο Σε­βα­σμιώ­τα­τος κ.κ. Χρυ­σό­στο­μος ε­χει­ρο­τό­νη­σε Διά­κο­νον τον μό­λις ε­ξελ­θό­ντα  εκ της ε­νερ­γού υ­πη­ρε­σί­ας, Θε­ο­λό­γον Κα­θη­γη­τή και Διευ­θυ­ντή του Πει­ρα­μα­τι­κού Γυ­μνα­σί­ου του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρών, Νι­κό­λα­ο Μεσ­σα­λά.

  Τον Διά­κο­νο Νι­κό­λα­ο, χει­ρο­τό­νη­σε Πρε­σβύ­τε­ρο, ο Σε­βα­σμιώ­τα­τος κα­τά την Θεί­α Λει­τουρ­γί­α της Ε­ορ­τής των Τριών Ιε­ραρ­χών, στον Ιε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό της Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών, πα­ρου­σί­α πλή­θους ευ­σε­βών Χρι­στια­νών, με πρω­το­στά­τας στο “Ά­ξιος” πλη­θύν μα­θη­τών του χει­ρο­το­νη­θέ­ντος.
Με­τά την προ­σφώ­νη­ση από τον νέ­ο Κλη­ρι­κό ο Σε­βα­σμιώ­τα­τος σε μιά με­στή νο­η­μά­των ο­μι­λί­α του α­νε­φέρ­θη στην ση­μα­σί­α του Ε­ορ­τα­σμού των Τριών ιε­ραρ­χών και στην α­νά­γκη πα­ρο­χής Ελ­λη­νορ­θο­δό­ξου Παι­δεί­ας προ­κει­μέ­νου να σω­θή η πα­τρί­δα μας α­πό την δει­νή κρί­ση  στην ο­ποί­α ευ­ρί­σκε­ται, α­φού η ο­δύ­νη μας  και η με­γά­λη μας δυ­σχέ­ρεια  ως Έ­θνους και λα­ού, ο­φεί­λε­ται πρω­τί­στως  στο γκρέ­μι­σμα  των πνευ­μα­τι­κών μας βά­σε­ων, της Παι­δεί­ας μας και της πα­ρα­δό­σε­ώς μας.
  Μας κα­τέ­στρε­ψαν εί­πε, τα ά­θε­α γράμ­μα­τα. Τα “πει­ρά­μα­τα” α­πέ­τυ­χαν οι­κτρά και ω­δή­γη­σαν τον τό­πο σε πνευ­μα­τι­κό μα­ρα­σμό. Η συ­χνή και ά­καιρη αλ­λα­γή των εκ­παι­δευ­τι­κών συ­στη­μά­των, ω­δή­γη­σε σε αποπροσα­να­το­λι­σμό τους μα­θη­τάς. Ό,τι πνευ­μα­τι­κό, ε­κτο­πί­ζε­ται α­πό τον χώρο της Παι­δεί­ας,τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια. Ε­σχά­τως στο­χο­ποι­ή­θη­κε και στοχο­ποιεί­ται το μά­θη­μα των θρη­σκευ­τι­κών...
Κρα­τεί­στε γε­ρά, ό­σο εί­ναι και­ρός, όρ­θιο, αυ­τό το οι­κο­δό­μη­μα, εί­πε απευθυνό­με­νος στους εκ­παι­δευ­τι­κούς ο Σε­βα­σμιώ­τα­τος.
  Υ­πο­λο­γί­ζο­με στους κα­λούς και ευ­συ­νειδή­τους δα­σκά­λους και κα­θη­γη­τάς. Τα παι­διά πε­ρι­μέ­νουν, δι­ψούν για την α­λή­θεια... Χρι­στός και Ελ­λά­δα μας χρειά­ζο­νται σή­με­ρα. Τα λό­για του Πα­τρο­κο­σμά εί­ναι ο έ­λεγ­χός μας και η πυ­ξί­δα μας.
Τέ­λος, μί­λη­σε για το θέ­μα της χει­ρο­το­νί­ας νέ­ων Ιε­ρέ­ων και της δυ­σκο­λί­ας κα­λύ­ψε­ως των ε­φη­με­ρια­κών θέ­σε­ων α­πό την Πο­λι­τεί­α, αφού μό­νο έ­νας κλη­ρι­κός διο­ρί­ζεται κά­θε χρό­νο, για κά­θε Μη­τρό­πο­λη.
  Λα­βών α­φορ­μή, α­πό την εί­σο­δο στον Ιε­ρό Κλή­ρο του Εκ­παι­δευ­τι­κού Νικολά­ου Μεσ­σα­λά, ε­κά­λε­σε τους έ­χο­ντας βε­βαί­ως τα α­πα­ραί­τη­τα ε­φό­δια και την κλή­ση, Εκ­παι­δευ­τι­κούς εί­τε εν ε­νερ­γεί­α, εί­τε συ­ντα­ξιού­χους, αλ­λά και άλ­λους α­δελ­φούς κε­κο­σμη­μέ­νους με α­ρε­τάς πνευ­μα­τι­κάς των ο­ποί­ων η εργα­σί­α, το λει­τούρ­γη­μά τους, συ­νά­δει με το λει­τούρ­γη­μα του Ιε­ρέ­ως, να προ­σέλ­θουν, ε­άν αυ­τό εί­ναι και του Κυ­ρί­ου θέ­λη­μα και να θέ­σουν τον ε­αυ­τό τους στην διά­θε­ση της Εκ­κλη­σί­ας υ­πη­ρε­τώντας  την πλέ­ον α­πό την θέ­ση του Λει­τουρ­γού των Θεί­ων και Ιε­ρών Μυ­στη­ρί­ων.    

πηγή : http://www.i-m-patron.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...