Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Προτροπές προς χριστιανούς


Νεκρώσατε ον τ μέλη μν τ π τς γς, πορνείαν, καθαρσίαν, πάθος, πιθυμίαν κακήν, κα τν πλεονεξίαν, τις στν εδωλολατρία,

Λοιπόν, νεκρώσατε τα μέλη σας, τα μέλη του παλαιού ανθρώπου, που ζητούν γηΐνας αμαρτωλάς απολαύσεις και ηδονάς· νεκρώσατε και διώξτε από τον εαυτόν σας την πορνείαν, την σαρκικήν ακαθαρσίαν, κάθε αμαρτωλόν πάθος, κάθε κακήν επιθυμίαν, που μολύνει τον άνθρωπον και τον ωθεί προς την κακήν πράξιν, και την πλεονεξίαν, η οποία είναι ειδωλολατρία που θεοποιεί και λατρεύει το χρήμα.

δι᾿ ρχεται ργ το Θεο π τος υος τς πειθείας,

Δια τα αμαρτήματα αυτά έρχεται και ξεσπάει η οργή του Θεού
εναντίον των τέκνων της παρακοής, εναντίον αυτών που επεμένουν αμετανόητοι εις την κακίαν των.

ν ος κα μες περιεπατήσατέ ποτε, τε ζτε ν ατος·

Εις τα αμαρτήματα αυτά και σεις είχατε περιπατήσει και παρασυρθή άλλοτε, τότε που εζούσατε μεταξύ αυτών.


νυν δ πόθεσθε κα μες τ πάντα, ργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, ασχρολογίαν κ το στόματος μν·

Τωρα όμως πετάξτε και σεις από πάνω σας όλα αυτά, ακόμη δε και την οργήν, τον θυμόν, την κακότητα και πονηρίαν, την υβρεολογίαν και την αισχρολογίαν από το στόμα σας.

μ ψεύδεσθε ες λλήλους, πεκδυσάμενοι τν παλαιν νθρωπον σν τας πράξεσιν ατο

Μη λέτε ψέματα ο ένας στον άλλον, αφού έχετε αποβάλει πλέον τον παλαιόν άνθρωπον μαζή με τας πονηράς αυτού πράξεις

κα νδυσάμενοι τν νέον τν νακαινούμενον ες πίγνωσιν κατ᾿ εκόνα το κτίσαντος ατόν,

και έχετε ενδυθή τον νέον, ο οποίος συνεχώς ξανακαινουργώνεται, ώστε να προχωρή εις βαθυτέραν γνώσιν του Θεού και να γίνεται συνεχώς τελειοτέραν εικών του Χριστού, ο οποίος τον έκτισεν.

που οκ νι λλην κα ουδαος, περιτομ κα κροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δολος, λεύθερος, λλ τ πάντα κα ν πσι Χριστός.

Εις την νέαν δε αυτήν κατάστασιν των ανακαινισμένων υπό του Χριστού ανθρώπων, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Ελληνος και Ιουδαίου, περιτμημένου Ισραηλίτου και απεριτμήτου εθνικού. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ βαρβάρου, Σκύθου, δούλου, ελευθέρου, αλλά όλα αυτά και εις όλους τους πιστούς είναι ο Χριστός.

νδύσασθε ον, ς κλεκτο το Θεο γιοι κα γαπημένοι, σπλάγχνα οκτιρμο, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πρότητα, μακροθυμίαν,

Ενδυθήτε, λοιπόν, σαν εκλεκτοί του Θεού, αγιασμένοι και αγαπημένοι από τον Θεόν, καρδίαν ευσπλαγχνικήν και πονετικήν, αγαθότητα και καλωσύνην, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μεγαλοκαρδίαν.

νεχόμενοι λλήλων κα χαριζόμενοι αυτος άν τις πρός τινα χ μομφήν· καθς κα Χριστς χαρίσατο μν, οτω κα μες·

Να ανέχεσθε με αγάπην ο ένας του άλλου τας αδυναμίας, να χαρίσεσθε μεταξύ σας και να αλληλοσυγχωρήσθε, εάν τυχόν κανένας έχη εναντίον άλλου κάποιον δικαιολογημένην δυσαρέσκειαν και αφορμήν κατηγορίας. Οπως ο Χριστός εχαρίσθη εις σας και σας συνεχώρησε, έτσι και σεις να συγχωρήτε ο ένας τον άλλον.

π πσι δ τούτοις τν γάπην, τις στ σύνδεσμος τς τελειότητος.

Παρά πάνω δε από όλα αυτά να ενδυθήτε και να κάμετε κτήμα της
ψυχής σας την αγάπην, η οποία συνδέει εις ένα τέλειον σύνολον όλας τας αρετάς.

κα ερήνη το Θεο βραβευέτω ν τας καρδίαις μν, ες ν κα κλήθητε ν ν σώματι· κα εχάριστοι γίνεσθε·

Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύη μέσα σας και ας αποτελή το συνεχές βραβείον των καρδιών σας. Εις αυτήν άλλωστε την ειρήνην έχετε κληθή από τον Θεόν, ώστε να γίνετε ένα πνευματικόν σώμα. Προσπαθείτε δε ακόμα να γίνεσθε ευχάριστοι μεταξύ σας και προς τους άλλους, σύμφωνα πάντοτε με το θέλημα του Θεού.

λόγος το Χριστο νοικείτω ν μν πλουσίως, ν πάσ σοφί διδάσκοντες κα νουθετοντες αυτος ψαλμος κα μνοις κα δας πνευματικας, ν χάριτι δοντες ν τ καρδί μν τ Κυρί.

Η διδασκαλία του Χριστού ας κατοική μέσα σας πλουσία, με κάθε σύνεσιν και σοφίαν. Να διδάσκετε δε και να συμβουλεύετε ο ένας τον άλλον με ψαλμούς και με ύμνους και με πνευματικάς ωδάς, υμνολογούντες και ευχαριστούντες τον Κυριον με όλην σας την καρδίαν.

κα πν ,τι ν ποιτε ν λόγ ν ργ, πάντα ν νόματι Κυρίου ησο, εχαριστοντες τ Θε κα πατρ δι᾿ ατο.

Και κάθε τι, το οποίον πράττετε με τα λόγια σας η με τα έργα σας, τα πάντα να τα κάμνετε εν ονόματι του Κυρίου και προς δόξαν αυτού, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα, ο οποίος τόσον πολύ μας έχει ευεργετήσει και μας ευεργετεί.

ΠΗΓΗ:http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/KD/12.%20Kolos.htm


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...