Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Σκοπός του μοναχισμού και του γάμου


ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ Α΄.
ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΑΜΟΣ ΒΙΟΣ
Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΜΟ

 Σκοπός το μοναχισμο καί το γάμου
 Τό μυστήριο τς μοναχικς ζως καί τό μυστήριο το γάμου χουν ναν κοινό στόχο: τήν σωτηρία το νθρώπου διά τς μετανοίας-κάθαρσης πό τά πάθη, το φωτισμο καί τς θέωσής του. μίμηση τς ζως το Χριστο καί τν ποστόλων εναι τό μέσο διά το ποίου πιτυγχάνεται θεραπεία καί σωτηρία μας. Ατή μίμησι εναι δυνατή τόσο στόν να τρόπο ζως, δηλαδή στό μοναχισμό, σο καί στόν λλο, δηλαδή στόν γάμο. μίμηση το Χριστο εναι δυνατή σέ λους, κόμη καί σ’ ατούς πού παραμένουν γαμοι ν τ κόσμ, φ’ σον τηρον τό θέλημά Του.
γνήσια μοναχικ ζω εναι ποστολικ κα εαγγελικ πολιτεία. Σ’ ατν προηγεται νέκρωση το παλαιο νθρώπου κα μοναχς γίνεται νας το γίου Πνεύματος. Ο εχς το ερέως, πού διαβάζονται κατά τήν μοναχική κουρά, εναι πολ χαρακτηριστικς πάνω στ θέμα ατό: «Κατασκεύασέ τον (τόν κειρόμενο μοναχό), ργανο ναρμόνιο, ψαλτήριο το γίου Πνεύματος, στε, φο μέ προκοπή πεκδυθε τόν παλαιό νθρωπο τόν σύμφωνο μέ τήν πάτη το πολύμορφου φεως, νά νδυθε τόν νέον δάμ, τόν κατά Θεόν κτισθέντα, μέ σιότητα καί δικαιοσύνη. Στερέωσέ τον πάντοτε, στε νά βαστάζει τά στίγματα καί τόν Σταυρόν το ησο στό σμα του, διά τν ποίων κόσμος χει σταυρωθε γι’ ατόν καί ατός γιά τόν κόσμο»110.μοναχός δηλαδή δέν κάνει τίποτε περισσότερο π’ ,τι θά πρέπει νά κάνει κάθε χριστιανός: Νεκρώνεται ς πρός τόν κόσμο καί κόσμος γι’ ατόν. κόσμος δεν χει καμμία πίδραση πάνω του καί μοναχός δεν χει καμμία βλέψη καί πιθυμία γιά τά πράγματα το κόσμου. Μέ τήν συνεργία τς Θείας Χάρης καθαρίζεται πό κάθε μολυσμό σαρκός καί πνεύματος καί καρδίας. Φωτίζεται δέ πίσης πό τήν Χάρη το γίου Πνεύματος, φο πετύχει τήν κάθαρση πό τά πάθη του μέ τήν Μετάνοια, τήν σκηση καί τήν Μυστηριακή ζωή.
Ατό κριβς δίδαξε Κύριος καί ο γιοι πόστολοι: Μετάνοια, ντιστράτευση στά πάθη, συνεργασία μέ τήν Θεία Χάρη, διάλειπτη προσευχή καί τελικά κάθαρση, φωτισμό καί θέωση. Ατά καλούμαστε πό τόν Κύριο νά τά βιώσουμε λοι μας, μοναχοί καί λαϊκοί, γγαμοι καί γαμοι.
γάμος ( γγαμος βίος) δέν καταργε τά τρία στάδια τς πνευματικς ζως. ντιθέτως, ο γγαμοι καλονται –συνεργαζόμενοι μέ τήν «συνδεσμοσα ατούς» Χάρη το γίου Πνεύματος καί βοηθώντας νας τόν λλον– νά καθαρθον πως καί ο μοναχοί, στε νά φθάσουν καί ατοί στόν φωτισμό καί στήν θέωση. πιτυγχάνουν δέ ατό κάνοντας πομονή στίς ποικίλες δυσκολίες το συζυγικο-οκογενειακο βίου καί καλλιεργώντας τήν μεταξύ τους πακοή καί τήν νιδιοτελ-θυσιαστική γάπη. τσι θά φθάσουν «ν καθαρ καρδί», μέχρι τέλους τς ζως τους νά τηρον τό θέλημα το Θεο σύμφωνα μέ τς εχή τς κολουθίας το γάμου: «Κύριε…ατούς πού εδόκησες νά νωθον, διαφύλαξέ τους μέσα στήν ερήνη καί τήν μόνοια. Τίμιον νάδειξε τόν γάμο τους … καί καταξίωσέ τους νά φθάσουν σέ καλά γεράματα ργαζόμενοι μέ καθαρή καρδιά τίς ντολές σου»111.
κκλησία βαλε λη τήν διδασκαλία της στίς εχές το μυστηρίου το γάμου. κε φανερώνεται ξεκάθαρα τι ο σύζυγοι φείλουν νά ζον μέ σωφροσύνη καί γάπη καί νά πορεύονται σύμφωνα μέ τίς ντολές το Θεο. εχή το γάμου: «Ατός, Δέσποτα Πανάγιε, ελόγησε ατόν τόν γάμο καί δσε στούς δούλους σου ατούς ερηνική ζωή, μακροημέρευση, τήν γάπη μεταξύ τους μέσα στό σύνδεσμο τς ερήνης [...] διατήρησε νεπιβούλευτη τήν κοίτη τους [...] γέμισε τούς οκους τους μέ στο, ονο, λαιο καί κάθε καλωσύνη, γιά νά μεταδίδουν καί σ’ ατούς πού χουν νάγκη»112 φανερώνει τι ζητιέται καί πό τούς γγάμους σωφροσύνη, γάπη καί λεημοσύνη.
μνημόνευση τν γίων νδρν καί γυναικν τς Παλαις Διαθήκης πού ξιώθηκαν θείων πισκέψεων καί δωρεν ποτελε προτροπή γιά νά τούς μιμηθομε. προτροπή γιά τήρηση τν ντολν κατά τό πρότυπο τν γίων ποδεικνύει τό σκητικό περιεχόμενο καί τήν σωτηριώδη προοπτική το χριστιανικο γάμου.
,τι εναι γιά τόν μοναχό τό Μοναστήρι, εναι γιά τόν γγαμο οκογένεια. κε καλεται νά σταυρωθε καί νά ναστηθε μαζί μέ τόν Χριστό. οκογένεια εναι Σταυρός πού δηγε στήν νάσταση. οκογενειακός βίος μπορε μέ τήν Χάρη το Θεο νά γίνει βίος νθόσπαρτος, ταν λοι στήν οκογένεια ζον «κατά Θεόν». ληθινή χαρά καί μακαριότητα εναι δυνατή ταν τά μέλη τς οκογένειας χουν ταπείνωση καί γάπη, ταν ζον Τριαδικά· δηλαδή ταν ζον διά τς ν Χριστ γάπης νας μέσα στήν καρδιά το λλου καί λοι μέσα στόν Χριστό καί γιά τόν Χριστό.
Στό τέλος το μυστηρίου το γάμου, διαβάζονται ο εχές πού προτρέπουν τούς νεονύμφους νά μιμηθον τούς γίους ργαζόμενοι τίς Θεες ντολές: «Εθε νά μεγαλυνθες νυμφίε πως βραάμ καί νά ελογηθες πως σαάκ καί νά πληθυνθες πως ακώβ, πορευόμενος μέ ερήνη καί ργαζόμενος μέ δικαιοσύνη τίς ντολές το Θεο. Καί σύ νύμφη εθε νά μεγαλυνθες πως Σάρρα καί νά εφρανθες πως Ρεβέκκα καί νά πληθυνθες πως Ραχήλ, εφραινόμενη μέ τόν νδρα σου, φυλάγοντας τούς ρους το νόμου· διότι τσι εδόκησε Θεός»113.
 πόσπασμα πό τό βιβλίο:«Τά σκητικά τς νορίας» (ερομονάχου Σάββα γιορείτου) πού σύν Θε θά κδοθε σύντομα  
Τελικός σκοπός το γάμου, πως καί το μοναχισμο, εναι σωτηρία, γιασμός, θέωση, τν νθρώπων.
110 πό τήν κολουθία τς Μοναχικς κουρς: «Κατασκεύασον ατν ργανον ναρμόνιον, ψαλτήριον το γίου Πνεύματος, πως ντεθεν μετ προκοπς πεκδυσάμενος τν παλαιν νθρωπο τν κατ τν φιλήδονον πάτην το πολυμόρφου φεως, νδύσηται τν νέον δάμ, τν κατ Θεν κτισθέντα ν σιότητι κα δικαιοσύνη. Στερέωσον ατν πάντοτε τ στίγματα κα τν Σταυρν τν ησο βαστάζειν ν τ σώματι ατο, δι’ ν ατ κόσμος σταύρωται κα ατς τ κόσμ». Πρβλ στό: μοναχισμός καί γγαμος βίος. http://www.gonia.gr/gonia.php?article=1977&PHPSESSID=6529eda2f1aed42dfa90e62829132807.

111 πό τήν κολουθία το Μυστηρίου το γάμου: «Κύριε…ος ηδόκησας συναφθναι λλήλοις, ν ερήν κα μονοί διαφύλαξον. Τίμιον ατος τν γάμον νάδειξον· μίαντον ατν τν κοίτην διατήρησον· κηλίδωτον ατν τν συμβίωσιν διαμεναι εδόκησον· κα καταξίωσον ατος ν γήρει πίονι καταντσαι, ν καθαρ τ καρδί ργαζομένους τς ντολάς σου».
112κολουθία το Μυστηρίου το γάμου.
113 «Μεγαλύνθητι νυμφίε ς βραμ κα ελογήθητι ς σακ κα πληθύνθητι ς ακώβ, πορευόμενος ν ερήνη κα ργαζόμενος ν δικαιοσύνη τς ντολς το Θεο. Κα σ νύμφη μεγαλύνθητι ς Σάρα κα φράνθητι ς Ρεβέκκα κα πληθύνθητι ς Ραχήλ, εφρανομένη τ δίω νδρ φυλάττουσα τος ρους το νόμου τι οτως ηδόκησεν Θες».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...