Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισθέντος μετὰ τὸν σεισμὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κρίνου. 1 – 8 – 2012

Τὴν Τετάρτη 1η Αὐγούστου ἐ. ἔ. ἐτελέσθησαν ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, τὰ Θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισθέντος, μετὰ τίς ζημιές πού ὑπέστη ἀπό τὸν καταστρεπτικὸ σεισμὸ τοῦ 2008, Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κρίνου.
Ὁ Ναὸς μετά τὸν σεισμὸ καὶ λόγῳ ἐπικινδυνότητος ἔκλεισε κατόπιν ὑποδείξεως καὶ τῶν ἁρμοδίων Ὑπηρεσιῶν, ὥστε νὰ ἀποκατασταθοῦν οἱ ζημιὲς καὶ νὰ παραδοθῇ καὶ πάλι στὴ Θεία Λατρεία.
Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ὁ Σεβασμιώτατος, φρόντισε σὲ ἐπαφὲς ποὺ εἶχε μὲ τὰ ἁρμόδια Ὑπουργεῖα καὶ τὶς ἁρμόδιες τοπικὲς Ὑπηρεσίες, νὰ κάνῃ τὸ καλύτερο δυνατὸν καὶ γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῶν πόρων, ἀπὸ πλευρᾶς ΥΠΕΧΩΔΕ μέσῳ ΤΑΣ καὶ γιὰ τὴν προώθηση τῶν ἐργασιῶν, ὄχι μόνο γιὰ τοὺς Ἱεροὺς Ναούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλη τὴν σεισμόπληκτη περιοχή.
Οἱ δυσκολίες ἦταν καὶ εἶναι πολλὲς, κυρίως ὡς πρὸς τὴν ὑπέρβαση τοῦ τέρατος τῆς γραφειοκρατίας, τὸ ὁποῖο δυστυχῶς κατατρώγει τὰ σπλάχνα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἂν δὲν παταχθῇ, ἐλάχιστα θὰ καταφέρωμε σ’ αὐτὸν τὸν τόπο.
Ἂς ἔχει ὅμως δόξα ὁ Θεὸς, διότι καὶ γι’ αὐτὸν τὸν Ναὸ φτάσαμε στὴν εὐλογημένη ὥρα τῶν Θυρανοιξίων.
Ὁ Σεβασμιώτατος μετὰ τὸν ἁγιασμό, στὴν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στὶς δύσκολες ὧρες τοῦ σεισμοῦ καὶ στὴν ἐργώδη προσπάθεια, ἡ ὁποία κατεβλήθη γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Μεταξὺ τῶν ἄλλων, εἶπε:
«Τὰ πάντα τὰ οἰκονομεῖ ὁ Θεὸς καὶ μέσα ἀπὸ τὶς ὅποιες δυσκολίες φαίνεται ἡ πολλή του ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. Μὲ τὸ σεισμὸ φάνηκαν οἱ ἀδυναμίες τῶν κτηρίων καὶ μάλιστα σὲ ὥρα ποὺ οὐδεὶς εὑρίσκετο ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Ἔτσι μᾶς ἐδόθη ἡ εὐκαιρία, νὰ διορθώσωμε τὶς βλάβες, οἱ ὁποῖες εἰς ἄλλην περίπτωσιν ἴσως ἀπέβαιναν μοιραῖες.
Ἐπίσης μὲ τὸν σεισμὸ, ποὺ ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ συμβῇ, δοκιμάστηκε ἡ πίστη μας καὶ ἡ ἀφοσίωσή μας στὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία.
Ἔτσι λοιπὸν φάνηκε καὶ ἡ δική σας πίστη καὶ ἔλαμψε σὰν τὸ χρυσάφι, ἀφοῦ ἐκφράστηκε μὲ τὸν καλύτερο τρόπο μέσα ἀπὸ τὴν καρδιὰ σας, προκειμένου νὰ ἔλθῃ εἰς πέρας αὐτὸ τὸ ἔργο.
Συγχαίρω καὶ ἐπαινῶ ὅλους, τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο π. Εἰρηναῖο Σωτηρόπουλο, τὸν Ἱερέα π. Γεώργιο Βασιλόπουλο, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο, τοὺς τοπικοὺς φορεῖς καὶ ὅλους τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, τούς Μελετητάς καί τούς Μηχανικούς, τούς ἁρμοδίους τῶν κρατικῶν καί τοπικῶν Ἀρχῶν, τόν Διευθυντή καί τό προσωπικό τοῦ ΤΑΣ, ὅπως καὶ ὅποιους ἄλλους ἐβοήθησαν μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Δὲν εἶναι μόνο τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ χρήματα, ποὺ βεβαίως εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ νὰ γίνῃ τὸ ἔργο. Εἶναι ἡ φλόγα τῆς ψυχῆς, ἡ διάθεση τῆς καρδιᾶς. Ἂν δὲν ὑπάρχῃ αὐτὴ ἡ βάση, τίποτε δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθῇ.
Ἀπὸ σήμερα αὐτὸς ὁ ἀνακαινισμένος Ναὸς τῆς Παναγίας μας, θὰ στεγάζῃ τὴν εὐλάβειά σας καὶ θὰ φιλοξενῇ ὅλους σας κατὰ τὴν ἐπιτέλεση τῶν λατρευτικῶν σας ὑποχρεώσεων πρὸς τὸν Θεό.
Εὔχομαι νὰ ἁγιάζετε, μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν Μυστηριακὴ ζωὴ καὶ ὁ Θεὸς νὰ ἀμείψῃ τοὺς πολλούς σας κόπους διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας...».
Εὐχαριστήριες προσλαλιές ἀπηύθυναν ὁ Δήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Ἀνδρέας Παναγιωτόπουλος καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου Κρίνου κ. Γρηγόριος Ρηγόπουλος.
Μετὰ τὰ Θυρανοίξια ἐτελέσθη ἡ Ἱερὰ Παράκλησις πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...